มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912208014
นางสาวตะวัน ไหวมาก

5912208016
นางสาวนาตยา แสงสว่าง

5912208017
นางสาวปทิตตา แท่นทอง

5912208021
นางสาวมินตรา ศรีบุญเรือง

5912208025
นางสาววิจิตรา เอี่ยมสาย

5912208032
นางสาวอริสา แซ่ลี

5912208035
นายธนิก กันแตง

5912208037
นายธวัตชัย มั่นเมือง