มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912208044
นางสาวเกตวรี บุตรน้ำเพชร

5912208056
นางสาวพิมพ์วิภา ทะนันชัย

5912208069
นางสาวหนึ่งฤทัย จอมทอง