มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912407007
นางสาวณัฏฐธิดา ภูมิถาวร

5912407015
นางสาวนิลยา นิวาเก้า

5912407018
นางสาวพรชนก พูลเพิ่ม

5912407029
นางสาวอรปรียา สัพวะ

5912407041
นายรัชชานนท์ พันธ์ผูก

5912407050
นายอนุวัฒน์ พิมพ์โนนทอง

5912407155
นายนิมิต ขุนพิลึก

5912407156
นายวัชรากร ทองรอด