มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912407007
นางสาวณัฏฐธิดา ภูมิถาวร

5912407018
นางสาวพรชนก พูลเพิ่ม

5912407029
นางสาวอรปรียา สัพวะ

5912407041
นายรัชชานนท์ พันธ์ผูก

5912407050
นายอนุวัฒน์ พิมพ์โนนทอง