มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912416006
นางสาวณัฐวิภา บุญเกิด

5912416023
นางสาวมลรัตน์ พลายวาส

5912416038
นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผา

5912416045
นายปัญญา แซ่หยาง