มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912607001
นางสาวกมลวรรณ งามทวี

5912607008
นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุล

5912607012
นางสาววรรณพร พุทธรักษา

5912607020
นางสาวสุนิษา วงศ์ตาผา

5912607023
นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุล

5912607024
นายธีรดนย์ จูห้อง

5912607026
นายศักดิ์ชัย สังข์ทอง

5912607028
นายสัณหภาพ ดวงอาทิตย์