มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912607029
นางสาวกรรณิกา มาสะอาด

5912607035
นางสาวณิชาพัฒน์ ตั้งลี

5912607036
นางสาวปัณฑิตา ทิมขลิบ

5912607037
นางสาวปาริชาติ ฉิมเกตุ

5912607039
นางสาวผ่องอำไพ ชาติพจน์

5912607042
นางสาวฉัตรตรีนภัส สิทธิวิชัย

5912607044
นางสาวลลิตา หน่อท้าว

5912607051
นายเชษฐกิตติ์ ทุนมาก

5912607057
นายกฤตนัย จันทรฤทธิ์