มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912607029
นางสาวกรรณิกา มาสะอาด

5912607035
นางสาวณิชาพัฒน์ ตั้งลี

5912607039
นางสาวผ่องอำไพ ชาติพจน์

5912607042
นางสาวฉัตรตรีนภัส สิทธิวิชัย

5912607044
นางสาวลลิตา หน่อท้าว