มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912244002
นางสาวณัฐมน สอาด

5912244003
นางสาวณัฐรินทร์ยา ปาเมืองมูล

5912244012
นางสาวสิริลักษณ์ สมัครการ

5912244013
นางสาวสุวะรี เณรเทพี

5912244027
นายวัชรพงษ์ รักธรรม

5912244030
นายศุภมิตร อยู่เกตุ

5912244036
นายอิทธิกร ศิริวัฒน์