มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912244002
นางสาวณัฐมน สอาด

5912244003
นางสาวณัฐรินทร์ยา ปาเมืองมูล

5912244012
นางสาวสิริลักษณ์ สมัครการ

5912244013
นางสาวสุวะรี เณรเทพี

5912244027
นายวัชรพงษ์ รักธรรม