มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912244042
นางสาวธัญญาเนตร คำวงษ์วาลย์

5912244044
นางสาวมัลลิกา แก่นจันทร์

5912244049
นางสาวสุพิชชา กุมภา

5912244055
นายณกฤช อรุณรัตน์

5912244058
นายดำรงศักดิ์ บำรุงคีรี

5912244059
นายธนาธิป ขำชัยภูมิ

5912244072
นางสาวพิมพ์วิภา สังฆโต