มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412002
นางสาวกัญญารัตน์ บุญมา

5912412010
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญคง

5912412018
นางสาวศศิวิมล พิลึก

5912412033
นายธรินธรณ์ นุ่มนิ่ม

5912412040
นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตร

5912412042
นายยอดขวัญ วิลาพัง

5912412043
นายยุทธพงษ์ เนียมหอม