มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412010
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญคง

5912412018
นางสาวศศิวิมล พิลึก

5912412033
นายธรินธรณ์ นุ่มนิ่ม

5912412040
นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตร