มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412002
นางสาวกัญญารัตน์ บุญมา

5912412003
นางสาวกัลยกร ศรีทอง

5912412004
นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียร

5912412010
นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญคง

5912412011
นางสาวประภัสสร เทพนาคิน

5912412014
นางสาวภาวิณี เขียวงาม

5912412017
นางสาววราภรณ์ จันทร์สี

5912412018
นางสาวศศิวิมล พิลึก

5912412019
นางสาวศิรินภา เขียวงาม

5912412024
นางสาวโสรยา สายทอง

5912412026
นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์

5912412033
นายธรินธรณ์ นุ่มนิ่ม

5912412039
นายพีรวัฒน์ คงรอด

5912412040
นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตร

5912412042
นายยอดขวัญ วิลาพัง

5912412043
นายยุทธพงษ์ เนียมหอม