มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412050
นางสาวณัฐชา ธิดา

5912412052
นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิด

5912412058
นางสาวมาริสา ปั้นสุข

5912412059
นางสาวมิณธิรา พริกนาค

5912412060
นางสาวรัญชนา นนทมาลย์

5912412066
นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทอง

5912412070
นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บ

5912412076
นายไตรภพ เพ็งนุ่ม

5912412083
นายวิโรจน์ มีกลิ่น

5912412090
นายอติวิชญ์ ถาวรวงศ์