มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412058
นางสาวมาริสา ปั้นสุข

5912412066
นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทอง

5912412070
นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บ

5912412076
นายไตรภพ เพ็งนุ่ม

5912412090
นายอติวิชญ์ ถาวรวงศ์