มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412109
นางสาวสุดารัตน์ สุดชารี

5912412113
นางสาวอภิชญา พิมวงษ์

5912412131
นายพิริยะ สินปรีดี

5912412133
นายวิสันต์ นาคะ