มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912412098
นางสาวปัสสนา ดอนไพรกา

5912412099
นางสาวปุณยาพร ต่อยนึ่ง

5912412109
นางสาวสุดารัตน์ สุดชารี

5912412113
นางสาวอภิชญา พิมวงษ์

5912412117
นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์

5912412121
นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจู

5912412128
นายปิยโชติ อุดธา

5912412131
นายพิริยะ สินปรีดี

5912412133
นายวิสันต์ นาคะ