มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912411009
นายณัฐพล เกิดคง

5912411010
นายณัฐภัทร พุ่มพันธ์ไพบูลย์

5912411011
นายดนัย พูลทอง

5912411013
นายทักษิณ สุดาจันทร์

5912411017
นายนพรัตน์ ปาระพิมพ์

5912411024
นายวิรัตน์ มงคลสุข