มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912603001
นางสาวขนิษฐา จันทะคุณ

5912603007
นางสาวชิราพร เลิกนุช

5912603018
นางสาววริศรา พะณะงาม

5912603032
นายคมสันต์ ท่วมไทย

5912603034
นายธนกาญจน์ สุขพร้อม

5912603035
นายธนศักดิ์ ทองเพ็ง

5912603038
นายนลธวัช แสงอรุณ

5912603040
นายปาริวัฒน์ จุลโสด

5912603042
นายโยธิน แสนคำ

5912603095
นางสาวกุสุมา ศรีรัตนา