มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912606014
นางสาวธิดารัตน์ กระบัง

5912606018
นางสาวนิรชา ฝ่ายทับ

5912606033
นายชิตดนัย ชื่นหมี้

5912606041
นายธีรภัทร์ วันทอง