มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912606056
นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้ว

5912606069
นางสาวปลายฟ้า พิรมแหยม

5912606075
นางสาวลลิดา แก้วจรัญ

5912606077
นางสาววราภรณ์ เครือวงค์

5912606096
นายพงศธร เหิดขุนทด

5912606108
นางสาวพีรดา แสงบุดดี