มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912602008
นางสาวจิราพร โสแก้ว

5912602017
นางสาวปรางทิพย์ วรรณา

5912602021
นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญ

5912602033
นางสาวสิริรัตน์ รักเรือง

5912602035
นางสาวสุทธิกานต์ มูลสาร

5912602036
นางสาวสุธิมา โหกลัด

5912602039
นางสาวสุภาวดี แก้วนิล

5912602049
นายณัฐกานต์ มาจันทร์

5912602052
นายธรากร ไชยวิเศษ

5912602063
นายอรรถพล แก้ววิเชียร