มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912602081
นางสาวนฤตย์นันต์ สายสร้อยจีน

5912602087
นางสาวภัทราพร ฉิมพลี

5912602089
นางสาวรุ่งนภา แก้วสม