มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912612080
นางสาวสุวิมล แก้วเกลี้ยง

5912612095
นายธิติพัฒน์ ตัญญะเกตุ

5912612099
นายนันทพงศ์ ฤทธิ์แก้ว

5912612109
นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำ