มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912615009
นางสาวชนิดา เรืองเดช

5912615041
นางสาวสุภิภัทร วังคีรี

5912615049
นายปภังกร เขียวมูล

5912615052
นายศิริราช ศิริพงษ์