มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912403023
นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์ศรี

5912403026
นายกฤษฎาพร สัจถาอุ่น

5912403029
นายจิรายุทธ บาลเพียร

5912403031
นายเจษฎากร ประทุมทอง

5912403035
นายธเนศ ใจไทย