มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912403048
นางสาวคณิตตา มั่นประสงค์

5912403051
นางสาวธัญญารัตน์ วงค์หมุด

5912403056
นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโน

5912403074
นายเจนยุทธ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล

5912403082
นายไตรรัตน์ ปานอินทร์อธิพร

5912403085
นายประกาศิต เพชรสวาสดิ์

5912403094
นางสาวทอฝัน กันธวัง