มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912404012
นางสาวทัศญามล ชุ่มฉาย

5912404016
นางสาวนาราภัทร แสนคำ

5912404026
นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่ม

5912404045
นางสาวอรรธิกาณต์ โตบุญมา

5912404048
นายจิรทีปต์ มานักฆ้อง

5912404050
นายชณัฐกานต์ สุทธิ

5912404059
นายรุ่งเพชร ตันเจริญ