มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912404012
นางสาวทัศญามล ชุ่มฉาย

5912404016
นางสาวนาราภัทร แสนคำ

5912404045
นางสาวอรรธิกาณต์ โตบุญมา

5912404050
นายชณัฐกานต์ สุทธิ

5912404059
นายรุ่งเพชร ตันเจริญ