มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912404076
นางสาวณิรชา พีลา

5912404089
นางสาวภาคินี นิลคง

5912404112
นายเกียรติพันธ์ สำราญสลุง

5912404124
นายยุทธการ แย้มลา

5912404133
นายโสฬส เดชพจน์