มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912239006
นางสาวชลิดา สุขนาม

5912239024
นายนราวิชญ์ บำรุงดี

5912239030
นายสุชาพงศ์ เดชพงษ์

5912239032
นายอานนท์ น้อยแสง