มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912239036
นางสาวจิรภา ทับกลิบ

5912239047
นางสาวภัทธิรา เครือสุวรรณ

5912239056
นายชาชิวัฒน์ แสวงทรัพย์

5912239058
นายทยากร คำจำปา

5912239060
นายธนภูมิ วิจิตรพงษา

5912239063
นายรัฐนันท์ สุทธิแพทย์