มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912239036
นางสาวจิรภา ทับกลิบ

5912239047
นางสาวภัทธิรา เครือสุวรรณ

5912239056
นายชาชิวัฒน์ แสวงทรัพย์

5912239058
นายทยากร คำจำปา

5912239060
นายธนภูมิ วิจิตรพงษา

5912239063
นายรัฐนันท์ สุทธิแพทย์

5912239068
นายจักรกฤษ ฉาดฉาน