มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912247004
นางสาวปรียาการย์ แก้วทอง

5912247011
นายจารุพงษ์ บุญพรม

5912247021
นายเปรมวิช เนียมเปรม

5912247024
นายศิรภัสสร ปันเจียง

5912247028
นายไวทยา ทองเพ็ชร

5912247029
นายศุภณัฐ หิรัญโท

5912247031
นายสุรยุทธ ช่างพละดิษฐ์