มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912254060
นางสาวปณิดา บุญย่านยาว

5912254062
นางสาวพลอยไพลิน เทพทอง

5912254079
นางสาวสุชานันท์ ชาติชำนาญ