มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912408014
นางสาวทินมณี เผือกสี

5912408022
นางสาวเฟื่องฟ้า สิงขร

5912408025
นางสาวโมลีน โยธาศรี

5912408053
นายสถาพร อ้นนารี