มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912408012
นางสาวณัฏฐริกา พุ่มเกตุ

5912408014
นางสาวทินมณี เผือกสี

5912408021
นางสาวพิชญ์สินี บัณฑิต

5912408022
นางสาวเฟื่องฟ้า สิงขร

5912408025
นางสาวโมลีน โยธาศรี

5912408050
นายปภาวิน อินทิรัก

5912408053
นายสถาพร อ้นนารี