มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912409003
นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อย

5912409005
นางสาวฐิติมา คล่ำคง

5912409010
นางสาวนิตยา แฝงจันดา

5912409029
นางสาวอาภาภรณ์ สิงหะ

5912409030
นายกิตติภัฎ ศรีวงษา

5912409039
นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาด