มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912409003
นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อย

5912409005
นางสาวฐิติมา คล่ำคง

5912409006
นางสาวณัฐตยา เทพบุรี

5912409009
นางสาวนัฐญาพร กลัดเจริญ

5912409010
นางสาวนิตยา แฝงจันดา

5912409029
นางสาวอาภาภรณ์ สิงหะ

5912409030
นายกิตติภัฎ ศรีวงษา

5912409039
นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาด

5912409040
นายอนวรรษ ดวงสูงเนิน