มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912614013
นางสาวพิชาณี ป้อมสาหร่าย

5912614034
นายชัยวัฒน์ ราชวัตร

5912614047
นายสราวุฒิ วาสเอื้อวงศ์