มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912614059
นางสาวณัฏฐณิชา สมบูรณ์พงษ์กิจ

5912614066
นางสาววิภาพรรณ จาดเปรม

5912614073
นางสาวสุภาวดี กุลจันทร์

5912614076
นางสาวอารัญญา แก่นพรม

5912614086
นายนนทพัทธ์ กฤษดาเดชากุล

5912614087
นายนัทธพงศ์ หลิมประเสริฐ

5912614095
นายวิรัช พุทธสา

5912614098
นายอรุณ สนเมืองปัก