มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912614059
นางสาวณัฏฐณิชา สมบูรณ์พงษ์กิจ

5912614073
นางสาวสุภาวดี กุลจันทร์

5912614076
นางสาวอารัญญา แก่นพรม

5912614095
นายวิรัช พุทธสา

5912614098
นายอรุณ สนเมืองปัก