มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912614105
นางสาวณัชชา คำจริง

5912614111
นางสาวพรรธิภา สมบูรณ์สุข

5912614113
นางสาวมธุรดา ใจผ่อง

5912614114
นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์

5912614117
นางสาววชรพร เรืองคำ

5912614149
นายอธิวัฒน์ พรหมลัทธิ์