มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912614105
นางสาวณัชชา คำจริง

5912614106
นางสาวณัฐนรี แป้นน้อย

5912614107
นางสาวธนัญญา หอมสอาด

5912614109
นางสาวนัทธมล ภักดีเงิน

5912614111
นางสาวพรรธิภา สมบูรณ์สุข

5912614113
นางสาวมธุรดา ใจผ่อง

5912614114
นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์

5912614117
นางสาววชรพร เรืองคำ

5912614121
นางสาวศิริรัตน์ ครุฑจันทร์

5912614133
นายเจษฎากร ศรีศิล

5912614148
นายสุรเชษฐ์ พิมพ์หอม

5912614149
นายอธิวัฒน์ พรหมลัทธิ์