มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) เทียบโอน ก.4 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5915615064
นางสาวชมภูนุช คูณค้ำ

5915615103
นางสาวสุดารัตน์ โคตรบับภา

5915615111
นายเกษม เสือสมิง

5915615112
นายวรัญญู พันเปี่ยม