มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5913111001
นางสาวกัญญาณัฐ คล้ายเชย

5913111002
นางสาวนาฏยา คุ้มยิ้ม

5913111003
นางสาววราภรณ์ ทองอุบล

5913111004
นางสาวสุธาพร อิ่มบู่

5913111005
นายจิตรา หรุ่นขำ

5913111006
นายจิระวัฒน์ รอดกลาง

5913111007
นายฉัตรมงคล พรมเสนา

5913111008
นายณัฐนนท์ นาสอน

5913111009
นายไตรภพ สิงห์มี

5913111010
นายทนงศักดิ์ เทพรักษา

5913111011
นายธนกฤต เฟื่องสกุล

5913111012
นายธนกฤต วงษ์แหวน

5913111013
นายธนวัฒน์ แก้วเมฆ

5913111014
นายธนิสร อ่อนจิ๋ว

5913111015
นายธีรวัสส์ สุนทรีย์ตระกูล

5913111017
นายพิพัฒน์ แสงเเก้ว

5913111018
นายภัทราวุธ อินทร์สุข

5913111019
นายภาณุพงศ์ เลิศคง

5913111020
นายวรพงศ์ ดาวัลย์

5913111022
นายศรวัณ เเตงกูล

5913111024
นายศุภชัย ชมชิด

5913111025
นายสิทธิ์ศักดิ์ สามแสน

5913111026
นายสิริกร ลอบุญ

5913111027
นายสุรพัศ เกิดบุญมา

5913111028
นายอิสราห์ โสวรรณดิษฐ์