มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5913112001
นางสาวกัญญาณัฐ นวลคำ

5913112002
นางสาวกุลณัฐ ธิจันทร์

5913112003
นางสาวชโลธร แย้มเหม็น

5913112004
นางสาวทัศนวรรณ ศรีรุ่งโรจน์

5913112005
นางสาวธนรัตน์ บำรุงศรี

5913112006
นางสาวธนิฏฐา สายสุภา

5913112007
นางสาวธนิสร โพธิ์สอาด

5913112008
นางสาวธิดารัตน์ ภักดีสอน

5913112010
นางสาวนฤมล มากจุ้ย

5913112011
นางสาวปภัสสร ดีธงทอง

5913112012
นางสาวปรญา ดวงสุวรรณ์

5913112013
นางสาวปาริฉัตร แจ่มเสียง

5913112014
นางสาวพิชญาภรณ์ ผิวศรี

5913112015
นางสาวพิมพลอย สงเคราะห์

5913112016
นางสาวพีศราภรณ์ กันทะวงศ์

5913112017
นางสาวเพ็ญผกา ไผ่งาม

5913112018
นางสาวมัลทริกา ทะขัติ

5913112019
นางสาวรวินท์นิภา ตุ่นเงิน

5913112020
นางสาวรวิพร เชื้อสมชาติ

5913112021
นางสาวลัคนา เนียมสัมฤทธิ์

5913112022
นางสาวศิรภัสสร งิ้วราย

5913112023
นางสาวศุภาวรรณ อินต๊ะจักร

5913112024
นางสาวโศภิดา ด้วงลา

5913112025
นางสาวสุจิตรา อ้นอินทร์

5913112026
นางสาวสุดารัตน์ ตังมัน

5913112027
นางสาวแสงดาว ยิ้มประดิษฐ์

5913112028
นางสาวอทิตยา คล้ายแก้ว

5913112029
นายพงศกร พงษ์แดง

5913112030
นายสิรภพ มูลสวัสดิ์

5913112031
นายสุรเชษฐ์ จันทร์ปาน

5913112032
นายอรรถพล ศรีกล่ำ