มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5913112034
นางสาวกัญชฎานิษฐ์ พงษ์ศิลป์

5913112035
นางสาวเกศินี เกิดเผือก

5913112036
นางสาวขนิษฐา ดีวัน

5913112037
นางสาวชลธิชา สิมมา

5913112038
นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์ปาน

5913112039
นางสาวดวงพร โทนสังข์อินทร์

5913112040
นางสาวนฤกมล ศรีโห้มี

5913112041
นางสาวนลัทธมล จุ้ยต่าย

5913112042
นางสาวนัฐฌา อภิรพงศ์

5913112043
นางสาวเบญจรัตน์ ด้วงแตง

5913112044
นางสาวเบญญา พลสงฆ์

5913112045
นางสาวประภาพร อหิงสากุล

5913112046
นางสาวปรียาภรณ์ พันธ์สุวรรณ์

5913112047
นางสาวปิยนารถ เมืองโคตร

5913112048
นางสาวพิไลวรรณ จริยา

5913112049
นางสาวมณีรัตน์ ยนภักดิ์

5913112050
นางสาวมนัสวี หิมพานต์

5913112051
นางสาวยลดา ชื่นบางบ้า

5913112052
นางสาววิชุดา มากหลาย

5913112053
นางสาววิภาพร รอดบ้านยาง

5913112054
นางสาวศิรประภา เข็มทิศ

5913112055
นางสาวสิริกันยา นรินทร์

5913112056
นางสาวสุกัญญา โสพรม

5913112057
นางสาวเสาวนีย์ หงษาวดี

5913112058
นางสาวอนันตญา เกตุอ้น

5913112059
นางสาวอารียา ม่วงคำ

5913112060
นายจิรวัตน์ มากอินทร์

5913112061
นายภาณุมาศ กระหนก

5913112062
นายสุกฤษฏิ์ เนียมนิล

5913112063
นายสุทิวัส น้อยมั่น

5913112064
นางสาวอภิญญา หลีมานัน