มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5913113036
นางสาวจินต์จุฑา กิจันทร์

5913113051
นางสาวสิริยากร ศรีบ้านแกร

5913113054
นางสาวสุภาพร ยินดีชนะ