มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5913120001
นางสาวกนกพร สว่างอารมย์

5913120002
นางสาวกานต์พิชชา แซ่โง้ว

5913120003
นางสาวกัญญาภัค โสมเสน

5913120004
นางสาวจันทิมา เปียมี

5913120005
นางสาวจีราวรรณ์ แพ่งแส่ง

5913120006
นางสาวจุรีพร เฉลยมณี

5913120007
นางสาวเด่นดวง จันทนากูล

5913120008
นางสาวทิพวรรรณ สุขเรือง

5913120009
นางสาวนุชจรี นาคศรี

5913120010
นางสาวปรารถนา เขียวแก้ว

5913120011
นางสาวปรียา เขียวสีห์

5913120012
นางสาวปัณฑิกา เย็นขัน

5913120013
นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณวงศ์

5913120014
นางสาวรสสุคนธ์ ผลจินดา

5913120015
นางสาววณิชชา คงมา

5913120016
นางสาววิภาดา อ่ำเพียร

5913120018
นางสาวศุภนุช แซ่ลี

5913120019
นางสาวสวรส อุลปาทร

5913120020
นางสาวสุกัญญา ปิ่นสกุล

5913120021
นางสาวสุพรรณา มั่งมี

5913120022
นางสาวสุภาพร อยู่แย้ม

5913120023
นางสาวอภิญญา ยงพันธ์

5913120024
นางสาวอรวรรณ ล้วนพฤกษ์

5913120025
นายกฤษฎา แย้มปั้น

5913120026
นายทศพล สงกา

5913120028
นายนัทธชัย เขียวหวาน

5913120029
นายพิสิษฐ์ ศิริวัฒน์

5913120030
นายวรวัฒน์ บัวผัน

5913120031
นายอนุชา จันทขึ้น

5913120032
นายอภิสิทธิ์ บุญเสือ

5913120042
นางสาวธันย์ชนก แจ่มฟ้า