มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5913120033
นางสาวกนกกาญจน์ ทองนก

5913120034
นางสาวกาญจนา อ่วมเชิดฉาย

5913120035
นางสาวขวัญชนก กุ้ยวงตาล

5913120036
นางสาวจิรัชญา ลัดดาไสว

5913120037
นางสาวชนาภา พุกกลิ่น

5913120039
นางสาวณัฐริกา แก้วย้อม

5913120040
นางสาวทักษพร เย็นจุระ

5913120041
นางสาวแทนรัก ขวัญกลาง

5913120043
นางสาวธีริศรา ขุนแก้ว

5913120044
นางสาวเบญจวรรณ ฉิมพุฒ

5913120045
นางสาวประพิมภรณ์ หัถมารถ

5913120046
นางสาวปรารถนา พุ่มชะบา

5913120047
นางสาวเปรมสุดา เลาวกุล

5913120048
นางสาวพนิดา คำอ้าย

5913120050
นางสาวพิชญา สารีนาค

5913120051
นางสาววราภรณ์ สอนจันทร์

5913120052
นางสาวศิริลักษณ์ เรืองศิริ

5913120053
นางสาวสิตานนท์ สังสีแก้ว

5913120054
นางสาวสุภาพร กนกนาค

5913120055
นางสาวสุรีวัลย์ แดงเขียน

5913120056
นางสาวอรทัย แก้วสังข์

5913120057
นายฉัตรมงคล แดงทุ่ง

5913120058
นายชินวัตร รอดพ้นทุกข์

5913120059
นายธนากร รอดรักษา

5913120060
นายปิยะวัฒน์ จาตุรัตน์

5913120061
นายพิสิษฐ์ ไทยกุงผอ

5913120062
นายวัชรพงษ์ ปั้นแหนง

5913120063
นายสถาพร ผ่องนาค

5913120064
นายสุรศักดิ์ เกษมญาติ