มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5913120041
นางสาวแทนรัก ขวัญกลาง

5913120053
นางสาวสิตานนท์ สังสีแก้ว

5913120058
นายชินวัตร รอดพ้นทุกข์