มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 20/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932407001
นางสาวขัติยาภรณ์ เวียงสุวรรณ

5932407012
สิบตรีณัฐวุฒิ รัตนเลิศไพศาล

5932407013
นายธนวันต์ เพ็งสิน

5932407015
นายนเรศ หอมชื่น

5932407016
นายพงศภัค เนียมน่วม

5932407017
สิบโทศรายุทธ โตพังเทียม

5932407018
สิบโทศุภชัย ก้อนเพ็ชร์

5932407019
นายอนุวัฒน์ อุปนันท์

5932407021
นายอำนวย เคยเห็น

5932407022
นายปัญญากร พรามนาค

5932407023
นายอมรเกียรติ มีประกอบ

5932407024
นายกิตตินันท์ อ้นมี