มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 20/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932418006
นางสาวขนิษฐา ทองดี

5932418010
นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช

5932418012
นางสาวนฤพร ชาญตะปะ

5932418016
นางสาวประภาพรรณ ทองอินต๊ะ

5932418021
นางสาวรัชนี ก้อนกลีบ

5932418027
นางสาวโศจิรัตน์ รัตนสกล

5932418030
นางสาวสุรัชฎา ดำเนินโฉม

5932418033
นายกวินทิพย์ นันทา

5932418034
นายชูชาติ เรืองเดช

5932418036
นายพัชรดนัย แสนคำ

5932418037
นายภมร บูรณพล

5932418040
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาทร พิมพิลา

5932418045
นายกฤษฎา หวังมีสุข