มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 20/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932412001
นางสาวกนกวรรณ ศรีฉ่ำ

5932412002
นางสาวจีราวรรณ คงปาน

5932412003
นางสาวทิฆัมพร มั่นอ่ำ

5932412005
นางสาวนิรัตน์ เชื้อจำรูญ

5932412006
นางสาวเบญจพร เอี่ยมกำแพง

5932412009
นางสาวสงกรานต์ ศิริบุตร

5932412011
นางสาวสุวรรณา รอดเขียน

5932412013
สิบตำรวจตรีเกษมณัฐ นาคเหล็ก

5932412015
สิบตำรวจตรีจารุพงษ์ ป้องแดง

5932412016
สิบตำรวจตรีจิตติภัทร เนียมม่วง

5932412017
สิบเอกจิรวัฒน์ ชื่นอะลวย

5932412018
สิบเอกจีรายุทธ เมืองมูล

5932412019
นายชญานนท์ เวฬุบรรณ

5932412020
สิบตำรวจตรีชิราวุฒิ เพชรพล

5932412025
สิบเอกธนบดี ธิมะสาร

5932412026
สิบตำรวจตรีธนภูมิ พิฤทธิ์

5932412028
นายธีรศักดิ์ ศรีนวล

5932412029
นายนิติศาสตร์ บุญเรือง

5932412030
นายประดิษฐ์ สัมมาประสิทธิ์

5932412033
นายเปรม ทองเมือง

5932412035
นายพีระพัฒน์ ชังเภา

5932412036
นายภคพล อิ่มกระจ่าง

5932412038
นายมนัสชัย บุญทูล

5932412039
นายรัฐธรรมนูญ ดอกไม้

5932412040
นายวรธรรศ จาดเปรม

5932412041
สิบตำรวจตรีวรากร เลิศสุวิมล

5932412043
สิบตำรวจตรีวิทวัส พงษ์สิงห์

5932412044
สิบตำรวจตรีวีระวัฒน์ เชียงแสน

5932412047
นายอรรถบูรณ์ สุวรรณรัฐ

5932412048
สิบตรีอิสรา ปานกลีบ

5932412098
นางสาวสุพรรณี จิ่มจันทร์