มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล 20/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932411001
นางสาวนันทวัน มากร

5932411006
นายวุฒิกร ศรีทอง

5932411011
นายวัฒนะ โสมพัฒนะพงษ์