มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 20/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932606002
นางสาวดาริญา อารจรา

5932606010
นางสาวสุจิตตรา แดงบุ้ง

5932606011
นางสาวสุชาดา บุญประเสริฐ

5932606014
นางสาวสุภาภรณ์ บุญธรรม

5932606015
นางสาวสุวรรณา ดอนไพรอ่อน

5932606019
นายนพดล เชื้อนิล

5932606020
นายพีระพล หงษ์เจ็ด

5932606021
นายภควิชญ์ พานิชผล

5932606023
นายศุภกร ทองสุข

5932606025
นางสาวเสาวลักษณ์ สิงโต

5932606026
สิบตรีอนุสรณ์ ฟองคำตัน

5932606027
นางสาวสิริลักษณ์ ย่อมสุข