มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 20/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932404003
นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น

5932404005
นางสาวณิชกานต์ กลางทัพ

5932404006
นางสาวธมลวรรณ สงทอง

5932404007
นางสาวปภาวี กลิ่นหอม

5932404008
นางสาวเยาวนาฏ มณีรัตน์

5932404009
นางสาวอรวี ปุมสันเทียะ

5932404020
นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์

5932404027
สิบตรีสุรเชรษฐ์ แสงดารา

5932404033
นายชนาธิป คามณีวงศ์

5932404035
นางสาวอุไรพร กัลยา