มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 20/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932405003
นางเกศิณี ทองแดง

5932405008
นางสาวธมน บ้านมหิงษ์

5932405015
นายกฤตนัย ภมรเดชากุล

5932405017
จ่าอากาศโทชนน มาริจัย

5932405018
สิบโทโชคชัย จันทร์โอ

5932405022
สิบโทณัฐพล ณ วิเชียร

5932405023
นายดนุพล พินิจ

5932405024
นายทรงพล บุญแจ้ง

5932405027
จ่าอากาศตรีภัทรพงศ์ พิมพ์เสน

5932405034
นายสิทธิกร ทองครุธ

5932405036
นายอภิวัฒน์ บุญสินธุ์ชัย

5932405038
สิบโทอัครชัย เอี่ยมอ่องกิจ

5932405039
นายอาเชาว์ ชินพงศ์

5932405041
สิบโทเอกกริช ภูมิประเทศ

5932405043
นายปวริศ พูลคล้าย

5932405045
นายเขมทัต ตุลยะนันท์

5932405046
นางสาวทิฆัมพร หมื่นสุดตา

5932405047
นายปรียวิศว์ เตจะแสน