มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 20/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932408001
นางสาวกัลยา ปัทวี

5932408002
นางสาวณัฐกฤตา ผ่องศรี

5932408004
นางสาวนิรัชพร สุขสว่าง

5932408010
นางสาวสุทธิชา เงินอาจ

5932408016
นายกิตติพงษ์ ดาพา

5932408018
สิบเอกจิตรกร อยู่นาน

5932408019
สิบตรีชลธี ใจเที่ยง

5932408020
สิบโทชัยพัฒ น้อยโต

5932408023
นายณัฐวุฒิ ม่วงจ้อย

5932408024
นายดร เรืองเดช

5932408026
สิบตรีธนชิต บุญหล่อ

5932408028
นายธนะพัฒน์ บุญนวม

5932408030
นายธำมรงค์ ไกรกิจราษฎร์

5932408031
นายนิธินันท์ หมื่นสา

5932408032
สิบตรีปฏิพล ใสสูงเนิน

5932408034
สิบโทปรัชญาวัต จุลวิถี

5932408035
สิบเอกพงษ์ศิริ ยอดเพชร

5932408038
จ่าสิบเอกพูนทรัพย์ อำภาคำ

5932408041
นายภาณุวัฒน์ สุขดี

5932408048
สิบโทศุภฤกษ์ กุเหล็กดำ

5932408049
นายสมพงษ์ ทองรอด

5932408053
สิบตรีสุขพัฒน์ กำจร

5932408054
นายสุทัศน์ แก้วมณี

5932408056
นายชนกานต์ บุญวังทอง

5932408059
นายชัยยา แลรุญ

5932408061
นายทวีศักดิ์ เขียวบ้านยาง

5932408063
นายวรเชษฐ์ กลิ่นเอี่ยม

5932408064
นางสาวนภาลัย คูโรพคา

5932408067
สิบตำรวจตรีอิสระ ตุ่นเงิน