มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 20/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932614001
นางสาวณัฐริกา เชตะวัน

5932614005
นางสาวนารีรัตน์ จงปรีเปรม

5932614007
สิบตรีหญิงเพ็ญพิมล บรรณสาร

5932614008
นางสาวรุ่งทอง นอบเผือก

5932614010
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แก้ว

5932614011
นางสุพนา จินดามณี

5932614014
นายกิตติพัฒน์ เชาวนะ

5932614019
นายรัชปริญญ์ พิทักษ์รัตนพงษ์

5932614023
สิบโทภูมิมินทร์ ศรีแสน

5932614024
นางสาวเสาวลักษณ์ นิ่งนงค์

5932614025
นางสาวณัฐธยาน์ ดำสนิท