มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 20/06 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5935602033
นางสาวนิตยา วนสันเทียน

5935602034
นางสาวพิจิตรา วรรณเชษฐ

5935602060
นางสาววรรณพินิจ ศรีอินทร์

5935602063
นางสาวชลิตา เพชรไคล้