มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 20/08 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5935612006
นางสาวจุฑารัตน์ อิ่มกระจ่าง

5935612011
นางสาวดารุณี โม่งประณิตร์

5935612018
นางสาวบุญลักษณ์ สืบสายอ่อน

5935612030
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วทองแท้

5935612037
นางสาวหทัยชนก อินทร์น้อย

5935612040
นายทิวากร แสงทอง

5935612044
นายวีระวัชวรายุส เทศสถิตย์